v

โรงงานยาสูบพร้อมหนุนเกษตรกรปลูกกัญชา นำร่อง 5 จว.

Press Report

แคตตาล็อกของแหล่งข่าวที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

14 กุมภาพันธ์ 2560 01:48:42 Manager Online - Breaking News

นายดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการการยาสูบ โรงงานยาสูบ เปิดเผยว่า โรงงานยาสูบพร้อมส่งเสริมเกษตรกรให้หันมาปลูกกัญชง เชิงพาณิชย์ โดยจะนำร่องใน 5 จังหวัด คือ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.น่าน จ.ตาก และ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรยาสูบในเครือข่า บทความเต็มรูปแบบกับ โรงงานยาสูบพร้อมหนุนเกษตรกรปลูกกัญชา นำร่อง 5 จว.

Vice ข่าวทั้งหมด Time14 กุมภาพันธ์ 2560 01:48:42


Ads

กรมอนามัยเดินหน้าโครงการบริการอนามัย ร.ร. นำร่อง 4 ภาค 4 จว.

2.0157244 06 กรกฎาคม 2559 11:41:18 Manager Online - Breaking News

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เปิดเผยว่า จากการประเมินการบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษาในปี 2557 – 2558 พบว่า ครูที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านอนามัยโรงเรียน มีเพียง 1-2 คนต่อโรงเรียน และไม่มีประสบการณ์ด้านนี

Vice ข่าวทั้งหมด Time06 กรกฎาคม 2559 11:41:18


กฟน.นำร่อง 3 จว.แจกกล่องใส่บิลแก้ปัญหาใบแจ้งค่าไฟหาย

1.2668855 19 กุมภาพันธ์ 2559 07:00:30 Manager Online - Breaking News

นายชาญ ปัทมะวิภาค ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า จากกรณี กฟน. ได้มีโครงการนำร่องแจกกล่องรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประเภทจดพร้อมแจ้งให้กับประชาชนในบางพื้นที่ให้บริการกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อช

Vice ข่าวทั้งหมด Time19 กุมภาพันธ์ 2559 07:00:30


ซีพีนำร่องเกษตรกรปลูกข้าวโพดถูกวิธี

0.8858963 02 ธันวาคม 2558 13:06:41 INN News ข่าวเศรษฐกิจ

บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดอย่างถูกวิธีในโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” เตรียมขยายการเพาะปลูกครอบคลุมพื้นที่ 225,000 ไร่ ทั่วประเทศ ในปี 2562 นายไพศาล เครือวงศ์วานิช รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” เป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) คู่ค้าธุรกิจ เกษตรกร และบริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปลูกข้าวโพดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินจนถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ลดการใช้สารเคมี การเผาตอซัง ลดการบุกรุกผืนป่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเพาะปลูก ที่สำคัญเป็นการดูแลห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน บริษัทฯ เริ่มโครงการนำร่องดังกล่าวตั้งปี 2557 ที่ ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และผลการดำเนินโครงการฯ สามารถยกระดับรายได้เกษตรกรจากต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง 25% จากกิโลกรัมละ 6.09 บาท เหลือ 4.55 บาท ขณะที่ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 57% จาก 645 กิโลกรัม เป็น 1,011 กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเป้าหมายที่สำคัญของโครงการนี้ คือ การรณรงค์ให้เกษตรกรเพาะปลูกในพื้นที่ที่ถูกกฎหมาย ไม่บุกรุกป่า สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ ผลสำเร็จของโครงการฯ ทำให้เกษตรกรในบางพื้นที่มีการรวมกลุ่มเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆ ในวงกว้าง ซึ่งถือเป็นการพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ในเครือเจริญโภคภัณฑ์มีแผนขยายขอบเขตการดำเนินโครงการฯ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรโดยบริษัทฯ มีเป้าหมายจะขยายจำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้ได้ 14,480 ราย หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 225,000 ไร่ ภายในปี พ.ศ. 2562 โดยในปี 2558 บริษัทสามารถขยายโครงการไปยัง 16 จังหวัด มีเกษตรกรเข้าอบรมในโครงการฯ มากกว่า 3,400 คน คิดเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดกว่า 83,000 ไร่ เกาะติดกระแสเศรษฐกิจรายวันน้ำมัน ทองคำ ตลาดหุ้นไม่พลาดทุกการลงทุนกับข่าวเศรษฐกิจ INN Biz News ระบบ AIS และ Truemove กด *4522 555 11 แล้วโทรออก ระบบ DTAC กด *76172 แล้วโทรออก ทดลองใช้ฟรี 14 วัน

Vice สังคม Time02 ธันวาคม 2558 13:06:41


คทช. เร่งจัดสรรที่ดินแจกปชช.นำร่อง 4 จว.

0.7421344 02 ธันวาคม 2557 22:35:17 INN News ข่าวการเมือง

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เร่งจัดสรรที่ดิน 53,000 ไร่ ให้กับราษฎร์ 10,000ราย ในพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้มีการรายงานสรุปการตรวจสอบที่ดินเพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนว่า ขณะนี้สามารถแบ่งที่ดินได้เป็น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย ที่ดินว่างเปล่า สามารถจัดสรรให้ราษฎร์ได้ทันที 5,000 ไร่ ส่วนที่ดินที่ราษฎร์ เข้าไปจัดทำที่ดินทำกินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 4.5 ล้านไร่ และที่ดินที่รอการพิสูจน์สิทธิ์ 14 ล้านไร่ ซึ่งเบื้องต้นคณะกรรมการจะเร่งจัดสรรที่ดิน 53,000 ไร่ ให้กับราษฎร์ 10,000 ราย ในพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ เชียงใหม่ มุกดาหาร ชุมพร นครพนม ซึ่งจะใช้เวลา 3 เดือน นับจากเดือนธันวาคม ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินการจะเริ่มจากการส่งที่ดินให้กับจังหวัดตรวจสอบว่า สามารถแจกจ่ายได้จริงหรือไม่ จากนั้น จะมอบให้กระทรวงมหาดไทย กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรที่ดิน รวมถึงให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมวางรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้ตรวจสอบความจำเป็นในการใช้ที่ดินประกอบอาชีพ เนื่องจากต้องยอมรับว่า รัฐบาลไม่มีที่ดินมากเพียงพอที่จะแจกจ่ายให้กับราษฎร์ทั้งหมด แต่จะแก้ปัญหาด้วยการให้ราษฎร์ใช้ประโยชน์จากที่ดินร่วมกันในรูปแบบสหกรณ์และแบ่งผลผลิตกัน จับตาการเมืองร้อน เกาะติดความเคลื่อนไหวการเมืองไทยกับ SMS INN Politic News ระบบ AIS และ Truemove กด *45222 444 11 และโทร.ออก ระบบ DTAC กด *751222 และโทรออก ทดลองใช้ฟรี 14 วัน

Vice ข่าวทั้งหมด Time02 ธันวาคม 2557 22:35:17


ธ.ก.ส. จ่ายเงินสวนยางนำร่อง 6 จว. 28 ล.

0.7018179 15 พฤศจิกายน 2557 11:37:59 INN News ข่าวภูมิภาค

รองผู้จัดการใหญ่ ธ.ก.ส. ระบุ จ่ายเงินชาวสวนยาง 6 จังหวัดนำร่อง 3,101 ราย วงเงิน 28 ล้านบาท คาดหวังราคาปรับตัวขึ้น นายพงษ์เทพ รัตนธาดากุล รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวภายหลังมอบเงินให้เกษตรกรสวนยางพาราที่ จ.นครศรีธรรมราช ว่า วันนี้ 6 จังหวัดทั่วประเทศสามารถเบิกจ่ายเงินให้กับเกษตรกรได้เพียง 3,101 ราย ในวงเงิน 28 ล้านบาท จากเกษตรกรที่อยู่ในข่ายทั้งสิ้น 8.5 แสนราย อาจมีความล่าช้าไปบ้าง เนื่องจากเน้นความถูกต้องในการตรวจสอบสิทธิ์ การเบิกจ่ายเงิน มีความหวังว่าหลังจากนี้ราคายางพาราจะมีราคาปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากพบแนวโน้มทางการตลาดที่ดีขึ้น ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ใช้สถานที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นจุดจ่ายเงินให้กับเกษตรกรนำร่องจำนวน 283 ราย จากอำเภอเมือง มีพื้นที่จำนวน 1,406 ไร่ วงเงินทั้งหมด 1,400,000 บาท รวดเร็วกระชับฉับไวรายงานด่วนก่อนใครทุกสถานการณ์สดทันที ที่มีข่าว กับ SMS INN Hot News AIS และ Truemove กด *4522 333 11 และโทร.ออก ระบบ Dtac กด *751211 แล้วโทรออก ทดลองใช้ฟรี 14 วัน

Vice ภูมิภาค Time15 พฤศจิกายน 2557 11:37:59


กษ.เตรียมนำร่องตั้งตลาดนัดเกษตรกร 5 จว.ก่อนขยายผล 77 จว.ภายในสิ้นปี

0.7018179 27 ตุลาคม 2557 12:57:17 Manager Online - Breaking News

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การพัฒนาภาคเกษตรเรื่องหนึ่งที่สำคัญ คือการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าการเกษตรที่ปลอดภัย มีคุณภาพถึงมือผู้บริโภคโดยตรง และผ่านพ่อค้าคนกลางให้น้อยที่สุด

Vice ข่าวทั้งหมด Time27 ตุลาคม 2557 12:57:17


ไปรษณีย์ไทยแจงจ่ายคูปองดิจิตอลทีวีนำร่อง 21 จว. แล้ว 3.5 ล้านชิ้น

0.7018179 22 ตุลาคม 2557 06:07:59 Home

นางปริษา ปานะนนท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดกล่าวว่า ความคืบหน้าการนำจ่ายคูปองส่วนลดสำหรับแลกซื้ออุปกรณ์รับชมทีวีระบบดิจิตอลสำหรับภาคพื้นดิน หรือส่วนลดทีวีที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณระบบดิจิตอล สำหรับสถานะ การนำจ่ายในวันนี้ (17 ต.ค.) ในพื้นที่ 21 จังหวัดนำร่อง ขณะนี้ได้นำจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 3.5 ล้านชิ้น โดยสามารถนำจ่ายถึงมือผู้รับไปแล้ว 1.7 ล้านชิ้น และกรณีไปนำจ่ายแล้วบ้านปิด หรือผู้รับไม่อยู่บ้าน เจ้าหน้าที่ได้ออกใบแจ้งให้ไปรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ 1.8 ล้านชิ้น ซึ่ง ปณท จะนำจ่ายได้ทั้ง 21 จังหวัด จำนวน 4.65 ล้านชิ้น ภายในวันที่ 18 ต.ค. นี้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เจ้าบ้านได้รับใบแจ้งให้ไปรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ สามารถไปติดต่อขอรับได้ตามเวลาทำการที่แจ้งไว้ หรือโทรศัพท์ติดต่อตามหมายเลขที่ระบุเพื่อนัดหมายให้เจ้าหน้าที่ไปนำจ่ายอีกครั้ง โดยการนำจ่ายคูปองดิจิตอลทีวีต้องถึงมือเจ้าบ้านในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยฉีกขาด หากผู้ได้รับสิทธิ์พบว่าคูปองดิจิตอลที่ได้รับผ่านไปรษณีย์ไทยมีความผิดปกติ สามารถปฏิเสธการรับได้ทันที

Vice ข่าวทั้งหมด Time22 ตุลาคม 2557 06:07:59


กนอ.นำร่อง 5 จว.จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

0.7018179 02 ตุลาคม 2557 05:13:39 Manager Online - Breaking News

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อม และการสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจของนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่า ระยะแรกจะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และรายได้ให

Vice ข่าวทั้งหมด Time02 ตุลาคม 2557 05:13:39


สธ.นำร่อง 2 จว.จัดโครงการเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

0.7018179 01 ตุลาคม 2557 07:52:59 Manager Online - Breaking News

น.พ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย เนื่องในวันผู้สูงอายุสากล 1 ตุลาคม โดยผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยมหิดล ชี้ขณะนี้มีผู้สูงอายุ 9.93 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมด ในจำนวนนี้มีสุขภาพแข็งแรงมีเ

Vice ข่าวทั้งหมด Time01 ตุลาคม 2557 07:52:59


ไทยเร่งจัดระเบียบผู้ค้างาช้างบ้านให้เป็นระบบ นำร่อง 8 จว.

0.7018179 30 กันยายน 2557 05:30:05 Manager Online - Breaking News

นายทรงศักดิ์ แย้มนาม พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จากที่ประเทศไทย เป็น 1 ใน 8 ประเทศที่ถูกจับตาเป็นพิเศษ เกี่ยวกับปัญหาการลักลอบค้างาช้างแบบผิดกฎหมาย และเป็นตลาดค้างาช้างที่สำคัญของโลก อาจทำให้โดนนานาชาติคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจการค้าได้ กรมพัฒ

Vice ข่าวทั้งหมด Time30 กันยายน 2557 05:30:05